Tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 200/TB-SNV ngày 18/10/2021 về việc thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021.

1. Đối tượng tuyển dụng

Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ đã tốt nghiệp ra trường, có đủ điều kiện dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển.

2. Số lượng cần tuyển

a) Số lượng tuyển dụng:

– Đối với công chức: 09 chỉ tiêu;

– Đối với viên chức: 22 chỉ tiêu;

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng (theo Phụ lục 1, 2 kèm theo).

Thông tin chi tiết xem các file đính kèm