TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 9/11

Căn cứ kế hoạch số: 394-KH/TĐTN-BTG của Ban tuyên giáo tỉnh đoàn ngày 25/10/2022 về việc Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022; Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 với những mục đích cụ thể như sau:

Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên.

Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, sửa đổi, các nội dung được Quốc hội thông qua trong năm 2022. Tiếp tục tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chương trình, đề án cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

Tập trung quán triệt, phổ biến Luật giao thông và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc có hiệu lực năm 2020, năm 2022 có liên quan đến an toàn giao thông.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật an ninh mạng và những điều cần biết khi sử dụng mạng; tuyên truyền kiến thức PCCC cho học sinh, sinh viên.

Ảnh: Hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật

Thông qua việc tổ chức các hoạt động, góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và nhân dân.

TIN TỪ ĐOÀN THANH NIÊN