Triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 7702/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, cảnh giác cao trong phòng, chống dịch Covid -19; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định những vấn đề mới phát sinh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu để chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong giám sát, theo dõi y tế đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch. Tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm