Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý – Năm 2021

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí như sau:

I. BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở THCS

1. Đối tượng tuyển sinh

 – Đối tượng 1: Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành sư phạm (Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học) hoặc cử nhân Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc các ngành sư phạm, cử nhân song môn trong đó có 1 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học (Toán học – Vật lý, Vật lý – KTCN, Toán học – Hóa học, Sinh học – TDTT,…).

– Đối tượng 2: Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành sự phạm hoặc cử nhân: Vật lý – Hóa học, Hóa học – Sinh học, Sinh học – Hóa học (các ngành song môn trong đó các môn đều thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên).

2. Chương trình bồi dưỡng

            – Đối tượng 1: 36 tín chỉ.

            – Đối tượng 2: 20 tín chỉ.

II. BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ Ở THCS

  1. Đối tượng tuyển sinh

– Đối tượng 1: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn là L

– Đối tượng 2: Người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Sư phạm Địa lí hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn là Địa

– Đối tượng 3: Sinh viên năm cuối các trường CĐSP đang học ngành Sư phạm Lịch sử, hoặc các ngành Sư phạm song môn trong đó có 1 môn là

– Đối tượng 4: Sinh viên năm cuối các trường CĐSP đang học ngành Sư phạm Địa lí, hoặc các ngành Sư phạm song môn trong đó có 1

– Đối tượng 5: Giáo viên đang giảng dạy môn Lịch sử, Địa lí đã tốt nghiệp ở các trường đại học khác mà không có bằng Cử nhân Sư phạm

Đối tượng 6: Giáo viên được đào tạo chuyên môn khác có nhu cầu dạy Lịch sử, Địa lí hoặc sẽ được phân công dạy Lịch sử, Địa lí.

2. Chương trình bồi dưỡng: 20 tín chỉ.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Hình thức đào tạo: Tích lũy tín chỉ, đào tạo trực tiếp kết hợp với đào tạo trực tuyến.

Thời gian đào tạo: 03 tháng (90 ngày), dự kiến học từ ngày 11/9/2021 (học ngoài giờ hành chính và vào thời gian hè)  IV. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Giảng đường A1, Trường Đại học Quảng Nam.

V. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: Học phí trọn khóa: 165.000 đồng/1 tín chỉ/1 học viên.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

1. Đơn đăng ký học (theo mẫu).

2. Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ (công chứng).

3. 02 ảnh 4×6 (mới chụp từ 06 tháng trở lại và chưa qua sử dụng).

VII. THỜI GIAN PHÁT HÀNH VÀ NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian phát hành và nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến ngày nhập học.

2. Nhận và nộp hồ sơ tại:  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Nam. Điện thoại: 02353.812.933; Website: www.qnamuni.edu.vn