Thông báo Hội thảo khoa học “Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Trường Đại học Quảng Nam thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

1. Nội dung Hội thảo và các chủ đề viết bài

Nội dung hội thảo và các bài viết tập trung vào các vấn đề:

– Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

– Tổ chức hoạt động dạy học và vai trò của người giáo viên trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

– Phát triển chương trình dạy học và một số vấn đề xây dựng, đánh giá chuẩn đầu ra  đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

– Các giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho SV ngành sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

– Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GD.

– Giáo dục STEM-STEAM trong chương trình đào tạo giáo viên.

– Thực trạng tổ chức hoạt động  giáo dục và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới hiện nay.

– Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

– Vai trò của công nghệ thông tin trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

2. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt

3. Thời gian và địa điểm

Thời gian dự kiến: Ngày 06/5/2022

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam – 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến (sẽ có thông báo cụ thể sau).

4. Thông tin về việc gửi bài viết tham gia Hội thảo

– Thời gian gửi Tóm tắt báo cáo: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/02/2022.

– Tóm tắt từ 150 đến 250 từ, có từ khóa từ 5 từ hoặc cụm từ.

– Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: Hạn cuối ngày 31/3/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm