THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

  1. 1.  Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tông quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường; được viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh. Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác.
  2. 2.  Bài viêt phải đánh dấu rõ phần, mục, tiểu mục; sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng, nêu là thuật ngữ mới thì cân chú thích thuật ngữ xuất xứ; dùng đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã được thống nhất trong chuyên môn hẹp.
  3. 3.  Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày trên khổ giấy A4 (Ở đầu bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Việt không quá 10 dòng, ở cuối bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Anh không quá 10 dòng), bài viết dài không quá 8 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12; Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm; Margin: top: 2cm, bottom: 2 cm, left: 3cm, right: 2cm.
  4. 4.   Danh mục Tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu, ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo thứ tự sau: Tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách (hoặc tạp chí), Nhà xuất bản, Nơi xuất bản (Tập, số). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyến ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo trên internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày truy cập, địa chỉ trang web.
  5. 5.   Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail; người hướng dẫn (nếu bài viêt được trích từ luận văn, luận án) và có chữ kí của (các) tác giả.
  6. 6.  Ban biên tập nhận 1 bản in gửi kèm theo đĩa hoặc tập tin đính kèm trong E-mail.

Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Quảng Nam

102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tel: 0235.3.829265, Fax:0235.3812931, E-mail: tapchikhoahoc@qnamuni.edu.vn

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022