Thông báo tổ chức dạy học trực tiếp và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên

Ngày 22/10/2021, Trường Đại học Quảng Nam ban hành Công văn số 1424/ĐHQN-TCHC về việc tổ chức dạy học trực tiếp và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho SV, cụ thể:

1. Tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp trên lớp cho tất cả các lớp hệ chính quy tại trường kể từ ngày 25/10/2021. Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Học liệu & Hỗ trợ sinh viên, các khoa chuyên môn có phương án bố trí dạy học, ăn ở, sinh hoạt cho sinh viên phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4726/KH-BGDĐT ngày 15/10/2021.

2. Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập các lớp nhắc nhỡ sinh viên từ các địa phương khác (nhất là những địa phương đang có dịch) đến thành phố Tam Kỳ ở trọ thì hạn chế về nhà để việc học tập không bị gián đoạn, góp phần vào phòng, chống dịch cũng như hạn chế những rủi ro trong mùa mưa bão.

3. Phòng Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Học liệu & Hỗ trợ sinh viên, các khoa chuyên môn gấp rút triển khai cho sinh viên đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đối với những sinh viên chưa đăng ký tiêm ở địa phương) và làm việc với các cơ quan chuyên môn để tiêm vắc xin cho sinh viên nhà trường.

4. Toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên, học viên của Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Giao cho trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc trường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, theo dõi thực hiện và báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà trường./.

Tin nổi bật

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 – 2022
03/08/2022
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Quảng Nam năm học 2021-2022
03/08/2022
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2021 – 2022 – Công khai thông tin về học liệu( sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
03/08/2022