Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021;  

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2021 được phê duyệt; Trường Đại học Quảng Nam thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2021.

Chi tiết cụ thể vui lòng xem file đính kèm