Quyết định về việc đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID