Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Quảng Nam

Quy định này quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Quảng Nam, bao gồm: nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy, nghiên cứu khoa học; quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy và chế độ làm việc việc vượt mức lao động.(chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm)