Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Quảng Nam

Văn bản này quy định quyền và nghĩa vụ của viên chức, người lao động và các vấn đề có liên quan tại Trường Đại học Quảng Nam, được ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ- ĐHQN ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam ( chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm)