LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

 • Địa chỉ: 102 – Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 02353.812.834 – Fax: 02353.812.931
 • E_mail: hopthu@qnamuni.edu.vn

 PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức – Thanh tra

 • Tầng 1 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.828.557

Phòng Hành chính – Quản trị

 • Tầng 1 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.812.834

Phòng Đào tạo

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.812.933

 Phòng Kế hoạch – Tài chính

 • Tầng 2 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.828.901

  Phòng Công tác sinh viên

 • Tầng 1 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02352.222.107

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.265

   Phòng Khảo thí và ĐBCL

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02352.215.255

CÁC TRUNG TÂM

   Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng

 • Tầng 3 – Khu B
 • Điện thoại: 02353.828.902

   Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

 • Tầng 1 – Khu Học liệu và CNTT
 • Điện thoại: 02353.838.083

    Trung tâm Học liệu và CNTT

 • Tầng 1 – Khu Học liệu và CNTT
 • Điện thoại: 02353.829.048

VP. ĐOÀN TN, HỘI SV

 • Phòng 1.5 – Giảng đường A1
 • Điện thoại: 02353.829.264

KHOA CHUYÊN MÔN

 Khoa Toán

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.502.232

   Khoa Lý Hóa SInh

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.254

   Khoa Ngữ văn & CTXH

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.253

    Khoa Tiểu học Mầm non & Nghệ thuật

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.827.018

   Khoa Ngoại ngữ

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.251

Khoa Công nghệ thông tin

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 

Khoa Kinh tế – Du lịch

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.263

Khoa Các môn chung

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02352.470.004

  TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH

 • Điện thoại: 02353.595.859