Hội đồng Trường

29
Th7

Chương trình làm việc của Hội đồng trường Đại học Quảng Nam năm 2022

Chương trình làm việc của Hội đồng trường Đại học Quảng Nam năm 2022
29
Th1

Quyết định thành lập Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND công nhận vào ngày 10/01/2022, gồm có 14 thành viên.