Hội đồng Trường

29
Th7
29
Th1

Quyết định thành lập Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND công nhận vào ngày 10/01/2022, gồm có 14 thành viên.