HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Category

29
Th7
Chương trình làm việc của Hội đồng trường Đại học Quảng Nam năm 2022
29
Th1
Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-UBND công nhận vào ngày 10/01/2022, gồm có 14 thành viên.