CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Category

18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhngonnguanhTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1KDuLP3U44fjtDncSxy7DU1qu203OlWmF/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhcongnghethongtinTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1Ll3UhRyuxc_juFK4LOb3Ke7J1X9yr1jU/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhgiaoductieuhocTải xuống Chi tiế trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1VEww8aKfiwDIfgFBnz2MoeBW_xkq2avH/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaochuongtrinhdaotaonganhvietnamhocTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1_f1tpnpZk8mZ8jnDxxolu99hCBO3GeTy/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhdaotaonganhgiaoducmamnonTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1Kma8OBnnwp8USqMQomsVfxRWCAcotY7c/view?usp=drive_link
18
Th12
baocaotudanhgiachuongtrinhnganhsuphamtoanhocTải xuống Chi tiết trong file đính kèm https://drive.google.com/file/d/1hJiFhJjNqT2K-9tFs_YgBxrY9uvFDqZJ/view?usp=drive_link Đã nhận
04
Th10
Hồ sơ mở các ngành Sư phạm https://drive.google.com/drive/folders/11z47zNGaQCI24fi-8DA34pfM_yEMsvrC
27
Th9
991_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Tieng-AnhTải xuống DAC-TA-KCT-SP-TIENG-ANH-SAU-THAM-DINH-1Tải xuống
27
Th9
990_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Lich-Su-Dia-lyTải xuống DAC-TA-CT-SP-LICH-SU-DIA-LY-12092023-SAU-THAM-DINHTải xuống
27
Th9
989_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Khoa-hoc-Tu-nhienTải xuống DAC-TA-KCT-SP-KHTN-22-8-SAU-THAM-DINHTải xuống
1 2