QUY ĐỊNH, QUY CHẾ

Category

22
Th3
232_Quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc_2023Tải xuống
23
Th11
DQU-465-QDBanHanhQuyDinhHoatDongKHCNTải xuống 465-QyD-DHQN-2018-QuyDinhHoatDongKHCNTruongDaiHocQuangNamTải xuống
23
Th11
Quy định định mức giờ NCKH 1483-QD-QuyDinhDinhMucGioNCKHTải xuống 1483-QuyDinhDinhMucGioNCKH10Tải xuống
23
Th11
1419-QD-QuyDinhHoatDongSKTải xuống 1419-QuyDinhHoatDongSKTải xuống
1 2 3