[In tin]    [Quay lại]

Bầu Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam Nhiệm kỳ 2020 - 2025
(08/05/2020 1:26:17 PM)


Chiều ngày 7.5, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Hội nghị để bầu Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 14 thành viên khác của Hội đồng trường.

             Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, Hội nghị đã bầu TS. Mai Thị Thanh – Trưởng khoa Lý - Hóa - Sinh làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2022 với tỷ lệ 92,9% đồng ý.

Với kết quả này, Trường Đại học Quảng Nam sẽ trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch.

Trước đó, vào ngày 25.3.2020, Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu gồm 15 thành viên. Trong đó, có 5 thành viên ngoài trường gồm đại diện cơ quan chủ quản và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan; 1 thành viên là đại diện sinh viên và 9 thành viên là cán bộ cơ hữu của trường.

 

Theo luật Giáo dục đại học, Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có li ích liên quan. Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

- Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển trường đại học thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác;

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

- Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của trường đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định ca pháp luật;

- Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồntrường, hiệu trưởng trường đại học; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường đại học vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;

- Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đi với các nguồn thu hp pháp của trường đại học;

- Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của trường đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trường đại học theo kết quả, hiệu quả công việc và vn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học;

- Giám sát việc thực hiện quyết định của hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường đại học và trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng trường đại học; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường đại học về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của hội đồng trường;

- Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường đại học;

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM,

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1.     TS. Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

2.     ThS. Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam

3.     ThS. Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Nam

4.     Đặng Ngọc Phụng – Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Green Tour Đà Nẵng

5.     Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khách sạn Bàn Thạch

6.     PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương – Hiệu trưởng Trường ĐHQN

7.     ThS. Dương Phương Hùng – Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHQN

8.     PGS.TS. Vũ Thị Phương Anh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHQN

9.     TS. Mai Thị Thanh – Trưởng khoa Lý - Hóa - Sinh, Trường ĐHQN

10.  ThS. Phạm Văn Thắng – Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra, Trường ĐHQN

11.  ThS. Nguyễn Duy Linh – Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Trường ĐHQN

12.  ThS. Phạm Nguyễn Hồng Ngự – Trưởng khoa Toán, Trường ĐHQN

13.  ThS. Nguyễn Thị Trung – Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHQN

14.  ThS. Hồ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học,  Trường ĐHQN

15.   Mai Thị Thu Sương – Sinh viên Trường ĐHQN

Tin từ Phòng HC-QT