[In tin]    [Quay lại]

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng học kỳ I, năm học 2019-2020
(05/05/2020 3:57:33 PM)


              Phòng Kế hoạch -Tài chính gửi danh sách dự kiến xét nhận học bổng HK1 năm học 2019-2020, Sinh viên các khoa xem nếu có thắc mắc phản hồi lại Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 11/5/2020.

Danh sách chi tiết, vui lòng xem tại đây

Tin từ Phòng Kế hoạch - Tài chính