[In tin]    [Quay lại]

Thông báo 252/ĐHQN-HCQT về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
(01/04/2020 11:11:16 AM)


           Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, của Bộ giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1144/BGDĐT-VP ngày 31/3/2020 và của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam đề nghi các trưởng đơn vị quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động; học viên, sinh viên của đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

          Nội dung chi tiết, vui lòng xem tại đây

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị