[In tin]    [Quay lại]

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng chính trị hè và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
(01/09/2019 2:10:23 PM)


Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/BTGTU ngày 08/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam, ngày 30/8/2019, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh  Trọng Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng chính trị hè và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

 

 

 

PGS.TS. Huỳnh  Trọng Dương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường triển khai các nội dung tại Hội nghị

 

Tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động (VC&NLĐ) nhà trường tham gia và được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung sau:

1. Các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

3. Chiến lược phát triển và tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa của nhà trường trong giai đoạn mới (giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

4. Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục; Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong học 2019 – 2020.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 

 

Đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường tham gia bồi dưỡng chính trị hè và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

 

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khoa học, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đợt sinh hoạt chính trị hè 2019 đã tạo được không khí sôi nổi, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phát huy tính năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển Trường Đại học Quảng Nam cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị