[In tin]    [Quay lại]

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
(20/01/2018 7:45:38 AM)


Căn cứ Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 08/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về vệc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-ĐHQN ngày 04/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Quảng Nam;

 

Xét đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức - Thanh tra Trường Đại học Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

             Điều 3. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG         

-  Như Điều 3;

-  e-Office;

* QUY ĐỊNH Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHQN ngày 11/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam) , xem chi tiết tại đây

 

Tin từ Phòng HC-QT