[In tin]    [Quay lại]

Tổng hợp đề tài, sang kiến, giáo trình, TLTK, sách, Ngân hang câu hỏi, bài viết kỷ yếu hội thảo, bài báo đăng trên các tạp chí của giảng viên
(20/06/2019 3:31:52 PM)


          Phòng NCKH&HTQT tổng hợp đề tài, sang kiến, giáo trình, TLTK, sách, Ngân hang câu hỏi, bài viết kỷ yếu hội thảo, bài báo đăng trên các tạp chí của giảng viên năm học 2018-2019, xem chi tiết tại đây

Tin từ Phòng NCKH&HTQT