[In tin]    [Quay lại]

HỘI THẢO KHOA HỌC "DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG GIẢNG DẠY TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ"
(16/05/2019 5:08:25 PM)


Nội dung Kỷ yếu Hội thảo:

-            - Kỷ yếu Hội thảo: (Xem tại đây)

-            - Bìa kỷ yếu Hội thảo: (Xem tại đây)

Thời gian: 7h30 thứ sáu, ngày 17 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Trung tâm Hội thảo và tầng 6, Trung tâm học liệu & Công nghệ thông tin Trường Đại học Quảng Nam 

Tin từ Phòng QLKH&HTQT