[In tin]    [Quay lại]

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học và Lý luận chính trị”
(05/03/2019 4:08:44 PM)


Trường Đại học Quảng Nam thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học và Lý luận chính trị ". Nội dung cụ thể: 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học

“Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy

Tâm lý học, Giáo dục học và Lý luận chính trị”

1. Mục đích

- Tạo ra diễn đàn khoa học để chia sẻ, giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu; công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, quản lý, giảng viên trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học và Lý luận chính trị.

- Nhằm giúp các giảng viên tiếp tục có những định hướng cơ bản trong việc đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ cách dạy mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang việc dạy học chú trọng phát triển năng lực của người học; đặc biệt là cách đào tạo, giảng dạy phải chú trọng đáp ứng theo chuẩn năng lực mà nghề nghiệp và xã hội đặt ra.

2. Nội dung Hội thảo và các chủ đề viết bài

Nội dung hội thảo và các bài viết tập trung vào các vấn đề nghiên cứu như sau:

1. Đối với chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học

- Khái quát về các vấn đề cơ bản  trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học đối với các trường đại học hiện nay.

- Các vấn đề cơ bản về dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong quá trình dạy học trên lớp đối với học phần Tâm lý học và Giáo dục học.

- Dạy học theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp đối với sinh viên để đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp sau khi ra trường;

- Nội dung bài viết cùng với sự thiết kế các giáo án theo định hướng phát triển năng lực người học một cách cụ thể.

2. Đối chuyên ngành Lý luận chính trị

 - Khái quát về các vấn đề cơ bản trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học đối với các trường đại học hiện nay.

- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của xã hội hiện nay;

- Các vấn đề cơ bản về dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong quá trình dạy học trên lớp đối với học phần Lý luận chính trị.

3. Ngoài ra, hội thảo cũng tiếp nhận các bài viết và những nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy đại học.

3. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian:

+ Thời gian nhận bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/3/2019;

+ Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tháng 4/2019.

-           Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam.

4. Thành phần mời viết bài và tham dự hội thảo:

             - Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu và các cơ quan quản lý;

- Các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học ở các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu, - Cơ quan quản lý trong và ngoài tỉnh và các tác giả có gửi bài viết đến hội thảo.

5. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo

- Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày trên khổ giấy A4, bài viết theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, dãn dòng 1 line, Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.

- Cấu trúc bài viết theo mẫu đính kèm.

- Dung lượng bài viết: Không quá 10 trang A4.

- Bài viết ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ, nơi công tác, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).

Lưu ý: Bài viết chưa được công bố trên các ấn phẩm. Các bài viết sẽ được phản biện qua Hội đồng phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam (chỉ số ISSN 0866-7586).

6. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

- Bài viết tham dự Hội thảo xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Quảng Nam đến hết ngày 15/3/2019 theo địa chỉ sau:

+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Quảng Nam - 102 đường Hùng Vương – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam.

+ Số điện thoại: 0235. 3829265, Fax: 0235. 3812931;

+ E-mail: hoithaokhoahocdhqn@gmail.com

- Liên hệ trực tiếp: TS. Võ Thị Hoa, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 0964 651 567.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước gửi bài viết và tham gia hội thảo. Bên cạnh các hoạt động của Hội thảo, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức tour du lịch dành cho Quý đại biểu tham dự Hội thảo. 

Trân trọng./.

Ghi chú: Mẫu bố cục trình bày bài báo tạp chí khoa học, xem tại đây

Tin từ Phòng NCKH& HTQT