[In tin]    [Quay lại]

Kế hoạch về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019
(11/09/2019 7:19:02 AM)


Thực hiện theo Kế hoạch số 1654/KH-SNV ngày 24/7/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019; Trường Đại học Quảng Nam xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

-   Nhằm giúp đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nắm bắt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về công tác cải cách hành chính;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Ít nhất 50% công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường phải tham gia dự thi cuộc thi này.

-   Trưởng các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tiến hành phổ biến cuộc thi và đưa vào kế hoạch hoạt động của đơn vị, tổ chức mình,  coi đây là tiêu chí thi đua trong năm học;

II. Nội dung, hình thức

1.     Nội dung thi

Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2019 được tỏ chức gồm: 04 kỳ, mỗi tháng 01 kỳ.

Nội dung gồm thi trắc nghiệm và viết 01 bài tự luận

a) Phần trắc nghiệm: nội dung xoay quanh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính (đính kèm Kế hoạch số 1654/KH-SNV ngày 24/7/2019)

b) Phần viết bài tự luận: Thực hiện ở kỳ thi chung cuộc (kỳ thứ 4): với nội dung là những sáng kiến, cách làm mới về công tác cải cách hành chính có thể áp dụng được vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tại tỉnh Quảng Nam. Các sáng kiến hoặc cách làm mới phải đáp ứng các yêu cầu: chưa được công bố trên các tài liệu, cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; lần đầu tiên được áp dụng và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

2. Hình thức thi

Thi trực tuyến trả lời trắc nghiệm trên website: http://duthicchc.quangnam.gov.vn (hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và nhấp chuột vào banner của Cuộc thi “tìm hiểu cải cách hành chính” năm 2019).

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp từ máy vi tính trong phần mềm bộ ngân hàng câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

- Số lượng câu hỏi trong mỗi đề thi trắc nghiệm là 20 câu hỏi và thời gian làm bài là 20 phút ở phần thi trắc nghiệm. Đối với kỳ thi chung cuộc (kỳ thứ 4), ngoài 20 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi tham gia viết 01 bài luận (nội dung bài luận không quá 02 trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14), nội dung bài luận được tải lên phần mềm dự thi trong khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc của kỳ thứ 4.

- Ở các kỳ thi 1,2 và 3, mỗi người chỉ đăng ký thi 01 lần/01 kỳ. Riêng đối với kỳ thi thứ 4 là những người đạt giải nhất, nhì, ba, giải khuyến khích hoặc những người có số điểm bài thi trắc nghiệm đạt từ 70 điểm trở lên so với điểm tối đa (100 điểm) của một trong 03 kỳ mới được tham gia.

- Người dự thi đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: http://duthicchc.quangnam.gov.vn. Để tham gia cuộc thi, người dự thi hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin hướng dẫn tại địa chỉ nêu trên.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi có bất kỳ trường hợp thông tin nào đăng ký sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi không thuộc nhóm đối tượng dự thi.

III. Số lượng đợt thi, Thời gian tổ chức và tổng kết cuộc thi

1.     Số lượng đợt thi: Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2019 được tổ chức gồm: 04 kỳ, mỗi tháng 01 kỳ.

2.     Thời gian tổ chức cuộc thi

a)     Phát động cuộc thi: Ngày 05/9/2019

b)    Thời gian thi: Bắt đầu từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 20/12/2019, cụ thể như sau:

+  Kỳ 01: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 10/9/2019. Kết thúc lúc 23h00 ngày 30/9/2019.

+  Kỳ 02: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 10/10/2019. Kết thúc lúc 23h00 ngày 30/10/2019.

+  Kỳ 03: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 10/11/2019. Kết thúc lúc 23h00 ngày 30/11/2019.

+  Kỳ 04 (kỳ chung cuộc): Bắt đầu lúc 7h30 ngày 05/12/2019. Kết thúc lúc 23h00 ngày 20/12/2019.

3.     Thời gian Chung kết cuộc thi: Thời gian tổng kết và trao giải cho 04 kỳ thi (dự kiến khoảng thời gian từ ngày 25/12/2019 đến ngày 30/12/2019, Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể).

IV. Cách tính kết quả, cơ cấu và giá trị giải thưởng: Quy định tại Thể  lệ số 1965/TL-BTC ngày 16/8/2019 đính kèm.

2.     Địa chỉ và tên miền đăng ký dự thi

- Người dự thi đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trên website: http://duthicchc.quangnam.gov.vn (hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ và nhấp chuột vào banner của Cuộc thi “tìm hiểu cải cách hành chính” năm 2019) từ 7h30 ngày 10/9/2019.

 

            * Kế hoạch cuộc thi của tỉnh, vui lòng xem tại đây

            * Thể lệ cuộc thi, vui long xem tại đây

Tin từ Phòng Hành chính - Quản trị