[In tin]    [Quay lại]

Thông báo về việc đóng góp ý kiến cho báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục
(30/08/2019 3:54:07 PM)


Thực hiện theo Kế hoạch số 1150 ngày 20/9/2018 của Hiệu trường trường Đại học Quảng Nam về việc triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, nhà trường đã hoàn thiện việc tự đánh giá và dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục.

Nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá trước khi gửi về Bộ GD&ĐT và đăng ký đánh giá ngoài. Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 15/9/2019 Hội đồng tự đánh giá đăng tải toàn văn dự thảo báo cáo tự đánh giá trên trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ : http://www.qnamuni.edu.vn để công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và các cá nhân, tổ chức khác góp ý cho dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục (mẫu đính kèm ).

Mọi ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục xin gửi về  địa chỉ: Ban thư ký-Hội đồng tự đánh giá, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, tầng 3, khu B, trường Đại học Quảng Nam hoặc qua email: kimthoaqnam@gmail.com.

  Trân trọng thông báo./.

* Báo cáo tự đánh giá, vui lòng xem tại đây

* Mẫu đóng góp ý kiến, vui lòng download tại đây

Tin từ Phòng KTĐBCL