[In tin]    [Quay lại]

Danh sách sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và khuyết tật học kỳ 2 năm học 2018-2019
(20/05/2019 10:19:24 AM)


* Danh sách & quyết định dự kiến sinh viên nhận học bổng hỗ trợ phương tiện học tập theo TT 42/2013/TTLT, Học kỳ II - Năm học 2018-2019:

- Danh sách: (Xem tại đây)

- Quyết định: (Xem tại đây)

* Danh sách & quyết định sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo TT 09/2016/BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH, Học kỳ II - Năm học 2018-2019:

- Danh sách: (Xem tại đây)

- Quyết định: (Xem tại đây)

* Danh sách & quyết định dự kiến sinh viên người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo hỗ trợ chi phí học tập theo TT 35/2014/TTLT-BTC-BGDĐT, Học kỳ II - Năm học 2018-2019:

- Danh sách: (Xem tại đây)

 

- Quyết định: (Xem tại đây)

Tin từ Phòng CTSV